Udvalg

Udover arbejdet i grupperne, løser medlemmerne en række opgaver i forskellige udvalg:

Grønne lodsedler/julekurve

Som en mangeårig tradition afholder Køge gildet i månederne før jul et lotteri, hvor ca. 100.000 grønne lodsedler sælges af spejdere, forretninger og gilde medlemmer. Ved lotteriet udloddes 35 flotte gevinster i form af julekurve til en værdi af 850,- kroner. Herudover udloddes 100 flasker rødvin på endetal. Lodsedlernes stykpris er kun 2 kroner. For hver lodseddel der sælges af spejderne går der 1,25 krone direkte tilbage til spejderne. Herudover går det resterende overskud fra lotteriet i øvrigt også til støtte for spejderarbejdet samt øvrige velgørende formål. Køge gildet har nedsat et udvalg bestående af 10 gilde medlemmer, som står for den samlede planlægning, forberedelse og gennemførelse af lotteriet.

Ås-patruljen

Spejdernes naturcentre ligger på Køge Ås og ved Ejby sø. Specielt mini centret på Køge Ås er meget eftertragtet og derfor udlejet en stor del af tiden. Mini centret udgør bl.a. base for Køge spejdernes aktiviteter. Arealet består af flere bålpladser, flagstænger, bålhytte, opholdshytte med toilet og vand samt en mindre hytte som fungerer som redskabsrum. Der er etableret gedigne køkkenborde samt et stort antal gedigne bænke omkring bålstederne. Vedligeholdelsen af området varetages bl.a. af en Ås-patrulje, som består af 5 medlemmer fra Køge gildet.

Donationer

Procedure for ansøgning og tildeling af økonomisk støtte fra Køge Gildet.

Det er muligt for spejdergrupper i Køge området at ansøge Køge Gildet om økonomisk støtte til gennemførelse af større aktiviteter og projekter.

Det er også muligt for øvrige foreninger/organisationer og/eller grupper af privatpersoner, at søge om støtte af humanitær art til almen velgørende og almennyttige samfundsmæssige opgaver.

Sct. Georgs Gildet i Køge – også kaldet Køge Gildet – har fra og med 1. marts 2023, udarbejdet en fast procedure for ansøgning om donationer til større aktiviteter og projekter. Fremover skal ansøgning sendes skriftligt inden 1. april det pågældende år, til den til enhver tidsiddende Gildemester – du finder oplysning om denne, på vores hjemmeside www.koegegilde.dk. Alle ansøgninger indkommet pr. denne dato vil blive vurderet af et donationsudvalg, hvorefter der gives en skriftlig besvarelse til alle ansøgere. Vi forventer en maksimal ekspeditionstid på ca. 30 dage. Forudsætningen herfor vil dog være at ansøgningerne er fyldestgørende dokumenteret, jf. nedenstående vejledning.

Undtagelsesvis vil øvrige akutte ansøgninger, som indkommer til Køge Gildet på andre tidspunkter af året, også blive behandlet og besvaret, men vi understreger at dette kun sker undtagelsesvis.

Vejledning til ansøgning

For at komme i betragtning som ansøger skal følgende oplysninger som minimum angives, og i fornødent omfang bilægges evt. supplerende dokumentation.

 Ansøgers identitet, d.v.s. foreningsnavn, adresse, ansvarshavende ansøger, adresse, telefon og e-mail oplysninger.
 Ansøgningens art. Hvad søges der tilskud til, formål, hvilken gavn/udbytte vil der komme ud af et evt. tilskud. Vil der være tale om en enkeltstående, eller blivende effekt af at ansøgningen imødekommes.
 Hvilken tidshorisont er der tale om. Er der tale om en ’her og nu’ aktivitet, en éngangsaktivitet på et senere tidspunkt eller en længerevarende og måske blivende aktivitet.
 Samlet budget for aktiviteten/projektet. Hvor stort et beløb ansøges der om. Er der tale om et éngangsbeløb, eller om en ratevis ansøgning (projektopgave med løbende betaling pr. fase). Oplysning om bank og kontonr.
 Søges der om tilskud fra andre kilder – i givet fald hvilke.
 Bekræftelse på at der er indhentet alle lovmæssige myndighedstilladelser til gennemførelse af den aktivitet, der ansøges tilskud til.
 Tilkendegivelse af at ansøger er indstillet på, at såfremt ansøgning imødekommes helt eller delvist, at deltage i et arrangement med Køge Gildet, hvor der orienteres om den gennemførte aktivitet, alternativt bidrage til en pressedækning af aktiviteten i samarbejde med Køge Gildet.
 Oversigt over bilagt dokumentation.
 Oversigt over eventuelle samarbejdspartnere, herunder kontaktinformation.