Friluftsgildehal,mandag den 8. juni 2015 kl. 18,30

Madsnedø

Distriktet og 3. Vordingborg inviterer alle gildemedlemmer i Gøngernes distrikt til friluftsgildehal på Masnedø Fort, Vordingborg.

Program:
kl.18:30 Vi mødes på Madsnedø Fort til vandrehal.
Kl. 18:45 Der uddeles forplejning.
Kl. 19:30 Torben Nørgaard starter rundvisning og fortæller om fortets historie.
Kl. 21:00 Gildehal.
Ca. 21:45 Tak for i aften.

Pris for arrangementet: Kr. 50 -, der betales ved ankomst.
Du skal selv medbringe:
Drikkevarer, tallerken, bestik, stol og evt. bord, tøj til friluftsarrangement.

Tilmelding med navn, via egen kansler, senest den 27. maj 2015 til gruppeleder Lykke Vinter- Nielsen, 5538 6176, eller nj-koreskole@hotmail.com.

 

 

Handleplan 2015-2017

Til ALLE i Gøngernes distrikt

Som I måske ved, afholder landsgildet et møde for DGM, den 25. april i Ringsted. Mødets emne er landsgildets handleplan for 2015-2017. Der er ikke megen tid til forberedelse og distriktsledelsen mener ikke, vi kan presse flere distriktsmøder ind. Derfor opfordrer vi jer alle – og her tænker vi på ALLE, gilder, grupper og GB til at komme med jeres ideer og tanker om indholdet i en handleplan, der kan bringe os videre de næste 2-3-4-5…… mange år!

Ifølge vore loves § 8 Landsgildeting, skal LGM forelægge planer for den kommende periode til godkendelse.

En handleplan hænger sammen med Sct. Georgs Gildernes visioner, da vi ikke har hørt, at der er overvejelser om ændring af visionerne, går vi ud fra, at de er som de var på LGT 2013.

Generelt kan man sige, at en vision bunder i et ønske om at forandre bevægelsen fra sin nuværende situation til en given fremtidig situation. Det vil sige, at en vision fx indeholder en ønskelig beskrivelse af medlemstilgang.

En vision er udenfor rækkevidde, men indenfor synsvidde!

VISION: (fra 2011)

At udvikle gildearbejdet

  • Så flere får lyst til at være med og deltage i den personlige udvikling, gildearbejdet tilbyder
  • Så gilderne er synlige aktører på humanitære områder
  • Så gilderne er et fællesskab, hvor spejderideen udvikles for voksne

Indholdet i den handleplan, der blev vedtaget på LGT 2013 var delt op i områder, UDVIKLING – forbedre kvaliteten i arbejdet, PERSONLIG UDVIKLING – Udvikle spejderideen for voksne og udbrede kendskab til gildebevægelsen, HUMANITÆRE OPGAVER – bl.a. at gøre 23. april til fælles ”uddelingsdag”, SAMARBEJDE med danske organisationer – udvikle samarbejdet med ledelserne i spejderkorpsene og tage et overblik over de organisationer, vi samarbejder med, SAMARBEJDE – internationalt fx deltagelse i NBSR træf 2015.

Hvad skal Sct. Georgs Gildernes handleplan for 2015-2017 indeholde?

De 5 spejderkorps har ”købt” en Ø!

De 5 spejderkorps er gået sammen om et ambitiøst fælleskorpsligt initiativ, som skal styrke både spejderbevægelsen og vores omkringliggende samfund. Derfor er der blevet nedsat en tænketank – SPEJDERNES TÆNKETANK.

Flere af Danmarks største fonde er opsatte på at være med til at løfte spejderarbejdet.

Læs mere på www.spejder.dk

Hvor er Sct. Georgs Gilderne henne i den udvikling – vi må konstatere, at vi er sakket helt og aldeles agterud. Vi sidder på bagsmækken og dingler med benene, henfalden i tanker om tidligere tiders bedrifter!

Vores handleplan for den kommende periode skal bringe os ind i ”kampen” igen – hvis vi ikke selv har ideerne og kræfterne må vi have hjælp ”udefra” – vi skal nok ikke forvente, at spejderkorpsene vil trække os med. Men måske kunne vi hente økonomisk støtte i nogle af erhvervslivets fonde eller måske kunne vi henvende os til Sct. Georgs Fonden!

Ideer til handleplan 2015-2017?

  • Hvordan bliver vi (igen) en attraktiv samarbejdspartner for spejderkorpsene?
  • Hvordan bliver vi det 6 ben SPEJDERNES TÆNKETANK?
  • Hvordan får vi MEDLEMSTILGANG – af yngre medlemmer?
  • Hvordan får vi udviklet ”Spejderideen for voksne”?

Spejdernes Tænketank har henover vinteren udfoldet en mission, vision og strategi for spejderne i Danmark.

I rapporten bliver det foreslået at spejdernes kapacitet løftes til at udvikle mange flere børn og unge i Danmark til aktive samfundsborgere gennem tre initiativer:

  • At give unge mulighed for at engagere sig i nyskabende projekter med partnere fra det offentlige, erhvervsliv m.fl. i et forløb, som har fået navnet Projektmagerne.
  • At levere stærk, fælleskorpslig ledertræning i programmet Ledelseslaboratoriet med fokus på innovation, ledelse og socialt entreprenørskab
  • At sætte en ny dagsorden om unges skaberkraft og samfundsansvar i en branding kampagne. Kampagnen involverer et tv-ungdomsprogram blandt andet med konkurrencer i patruljer.

Der er nok at tage fat på!

Når I nu har læst mine tanker og er blevet inspireret, så fat kuglepen eller pc og send mig jeres tanker, så forsøger jeg at lave et sammenkog inden den 13. april, hvor jeg mødes til ”formøde” med Sjællandsnetværket! Telefonen er også en mulighed jeg kan træffes på 4011 0648.

Vi har i dag, den 23. marts – hvis vi aftaler, at jeg skal have jeres tanker inden den 10. april, så har jeg lidt tid til at bearbejde det, inden jeg mødes med netværket!

Jeg mener, det er meget vigtigt, at vi kommer med et positivt input til den kommende handleplan, jeg glæder mig til at høre fra jer.

Mange hilsener Lone

 

 

 

 

 

Sct. Georgsgildehal

Så er det snart april og vi mødes i Køge Spejderhus onsdag den 22. april klokken 19 til vandrehal, senest klokken 19,30 hvor gildehallen starter.

Efter gildehallen serverer gruppe 3 “landgangsbrød”, kaffe, te og kage.

Hvis du ikke drikker rødvin, som gildet donerer, så husk egne drikkevarer.

Tilmelding senest fredag den 17. april (men gerne inden 14. april) såvidt muligt gruppevis til John på 23 49 72 70.

På gensyn – gruppe 3

 

 

Print

Til alle gildebrødre

Nu nærmer tiden sig, hvor vi skal til landsgildeting igen.

I henhold til loven skal vi vedtage en ny handlingsplan.

Den handlingsplan vi vedtog i 2013 har jo ikke givet anledning til de store ændringer ude i gilderne, og den har været kritiseret fra flere sider. Dette til trods for at den blev vedtaget enstemmigt ved landsgildetinget i Slesvig.

Derfor vil vi nu prøve at få formuleret en handlingsplan, der kan række helt ud i gildebevægelsens  yderste hjørner, og som kan føre til at de intentioner, der er nedlagt i den får konsekvenser. Fra landsgildeledelsen lægger vi vægt på, at det skal være en handlingsplan, der bringer “Spejderidéen for voksne” mod nye horisonter.

Vi har derfor indkaldt distriktsmestrene til et møde den 25. april, og vi vil i den forbindelse opfordre alle gildebrødre til gennem deres gildemester at komme med input til distriktsgildemesteren, så han/hun kan være klædt på til mødet, hvor handlingsplanen skal udformes.

Altså skriv dine forslag ned, giv dem til din gildemester, som sørger for at give dem videre til distriktsmesteren.

Med gildehilsen

Landsgildeledelsen